دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-195 
1. تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله

صفحه 29-64

طاهره خوشحال دستجردی؛ مرضیه کاظمی