دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1390، صفحه 7-195