اهداف و چشم انداز

 هدف مجله علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی، روزآمد کردن آگاهی مخاطبان خود از طریق چاپ و انتشار تازه ترین پژوهش های زبان و ادب فارسی در متون عرفانی و یا پژوهش های عرفانی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی ( و یا پژوهش های تطبیقی) است.