ضمن تشکر از همکاری  جناب آقای دکتر نیک منش، به اطلاع مخاطبان مجله ادبیات عرفانی می رساند که ؛سرکار خانم دکتر مریم حسینی از تاریخ 1400/01/15 به سمت سردبیری دوفصلنامه علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی منصوب شدند.