سردبیری سرکار خانم‌دکتر مریم حسینی

ضمن تشکر از همکاری  جناب آقای دکتر نیک منش، به اطلاع مخاطبان مجله ادبیات عرفانی می رساند که ؛سرکار خانم دکتر مریم حسینی از تاریخ 1400/01/15 به سمت سردبیری دوفصلنامه علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی منصوب شدند.