راهنمای ثبت نام در Publons

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه ادبیات عرفانی را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند. راهنمای ثبت نام در  Publons