مجله علمی - پژوهشی علوم انسانی در سال 1368فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال 1381بنا به سیاست گذاری کمیسیون نشریات مجله به 3 تخصص تاریخ ، ادبیات و زبان ها تغییر یافت سپس در سال 1388 بار دیگر فصلنامه به 4 مجله مجزا به نامهای مجله تاریخ اسلام و ایران ، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، مجله ادبیات عرفانی و مجله زبان پژوهی تغییر نام یافت.