گزارش سه ماهه دو فصلنامه علمی ادبیات عرفانی

بازه زمانی 1400/01/01 تا 1400/03/31

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 4 ماه

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 3 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 36 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

36 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

9 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 2 مقاله