داوران نشریه درسال 1400

داوران نشریه ادبیات عرفانی در سال 1400

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

Publons

1)       

داود اسپرهم

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

Publons

2)       

زینب اکبری

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

3)       

طاهره ایشانی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

4)       

حسین  آقاحسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

 

5)       

فرزاد بالو

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

Publons

6)       

کبری بهمنی

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگر

Publons

7)       

مهین پناهی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

8)       

لیلا پیغمبرزاده

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگر

Publons

9)       

فرانک جهانگرد

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

10)   

مریم  حسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

11)   

مهدی حیدری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه یزد

 

12)   

آذر دانشگر

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد کرج

Publons

13)   

سعیده دست آموز

دانشیار

زبان روسی

دانشگاه الزهرا

Publons

14)   

حسن ذوالفقاری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

15)   

مریم رجبی نیا

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگر

 

16)   

مهدی رحیم پور

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

 

17)   

قدسیه  رضوانیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

Publons

18)   

هاتف سیاه کوهیان

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

انشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

Publons

19)   

نسرین شکیبی ممتاز

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه صنعتی شریف

 

20)   

محمد جواد شمس

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

21)   

محبوبه شمشیرگرها

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

Publons

22)   

سهیلاصلاحی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

23)   

قدرت الله  طاهری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

 

24)   

منیره طلیعه بخش

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگر

Publons

25)   

زهرا عامری

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگر

 

26)   

مریم عاملی رضایی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

27)   

مهبود فاضلی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

28)   

نسرین فقیه ملک مرزبان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

29)   

پریسا قربان نژاد

دانشیار

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه الزهرا شعبه ارومیه

Publons

30)   

سمیرا قیومی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور

 

31)   

ابراهیم کنعانی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کوثر بجنورد

Publons

32)   

محبوبه مباشری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

33)   

علی محمدی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بوعلی سینا

 

34)   

فاطمه مدرسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

 

35)   

رحمان مشتاق مهر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

شهید مدنی آذربایجان

 

36)   

علیرضا مظفری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

 

37)   

فواد مولودی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سازمان سمت)

Publons

38)   

مهدی نیک منش

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

39)   

ناصر نیکوبخت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

40)   

علیرضا  نیکویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان

 

41)   

مهسا واحددوست

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

 

42)   

عباس علی وفایی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

43)   

مجید هوشنگی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

 

44)   

سپیده یگانه

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons