داوران نشریه ادبیات عرفانی در سال 1399

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

Publons

1)     

داود اسپرهم

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

Publons

2)      

طاهره ایشانی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

3)     

حسین  آقاحسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

 

4)      

علی اکبر باقری خلیلی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

Publons

5)      

فرزاد بالو

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

Publons

6)      

محمود بشیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

7)     

محمدصادق بصیری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

8)     

محمد بهنام فر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بیرجند

 

9)     

نگین بی نظیر

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان

 

10)  

سید احمد پارسا

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کردستان

 

11)  

زهرا پارسا پور

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

12)  

محمد پارسانسب

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

 

13)  

مهین پناهی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

14)  

منصور پیرانی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

 

15)  

محمد  تقوی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

16)  

سوسن جبری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه رازی

 

17)  

حجت الله جوانی

دانشیار

ادیان و عرفان

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

18)  

سپیده جواهری

دکترای تخصصی

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگر

 

19)  

محمدرضا حاج آقابابایی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

20)  

علیرضا حاجیان نژاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

21)  

بهجت السادات حجازی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

22)  

مریم  حسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

23)  

سید محسن حسینی موخر

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

 

24)  

زهرا حیاتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

25)  

احمد خاتمی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

 

26)  

قدرت الله خیاطیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه سمنان

 

27)  

فریده داودی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شاهد

 

28)  

نجمه دری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

29)  

حسن ذوالفقاری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

30)  

احمد رضایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه قم

 

31)  

قدسیه  رضوانیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

Publons

32)  

سیده مریم روضاتیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

 

33)  

سید مهدی زرقانی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

34)  

فرهاد ساسانی

دانشیار

زبان شناسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

35)  

الهام سیدان

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

 

36)  

محمدرضا صرفی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

37)  

علی صفایی سنگری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان

 

38)  

سهیلاصلاحی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

39)  

قدرت الله  طاهری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

 

40)  

مریم  عاملی رضایی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

41)  

حبیب الله عباسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

 

42)  

حمید عبدالهیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اراک

 

43)  

مهیار علوی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

44)  

نسرین علی اکبری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کردستان

 

45)  

احمد غنی پور

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

Publons

46)  

مهبود فاضلی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

47)  

عبدالحسین  فرزاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

48)  

نسرین فقیه ملک مرزبان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

49)  

حسین فقیهی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

50)  

علیرضا فولادی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

51)  

سیدعلی  قاسم زاده

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

52)  

محمد کاظم کهدویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه یزد

 

53)  

مصطفی گرجی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور

 

54)  

محبوبه مباشری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

55)  

عباس محمدیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

56)  

فاطمه مدرسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

 

57)  

سیدجواد مرتضایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

58)  

رحمان مشتاق مهر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

شهید مدنی آذربایجان

 

59)  

علیرضا مظفری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

 

60)  

مهدی ملک ثابت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه یزد

 

61)  

محمدرضا موحدی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه قم

 

62)  

سیدکاظم موسوی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهرکرد

 

63)  

مهدی نیک منش

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

64)  

ناصر نیکوبخت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

65)  

علیرضا  نیکویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان

 

66)  

مجید هوشنگی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

 

67)  

پارسا یعقوبی جنبه سرایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کردستان

 

68)  

محمد کاظم یوسف پور

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان