اعلام تغییر جلد و اعضای هیئت تحریریه

به اطلاع مخاطبان نشریه ادبیات عرفانی می رساند، شماره جدید نشریه( پاییز و زمستان 1399) بزودی با تغییراتی در هیئت تحریریه و طرح جلدی نوین منتشر خواهد شد.