داوران نشریه  ادبیات عرفانی در سال 1398

 

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

1)      

داود اسپرهم

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

2)      

نصراله امامی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

3)      

حسین  آقاحسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

4)      

محمدصادق بصیری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

5)      

محمد بهنام فر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بیرجند

6)      

نگین بی نظیر

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان

7)      

مهین پناهی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

8)      

محمد  تقوی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

9)      

اکرم جودی نعمتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه امام صادق(ع)

10)    

علیرضا حاجیان نژاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

11)    

بهجت السادات حجازی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

12)    

مریم  حسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

13)    

سید محسن حسینی موخر

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

14)    

قدسیه  رضوانیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

15)    

سید مهدی زرقانی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

16)    

مهدی زمانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور اصفهان

17)    

ناصر سارلی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

18)    

فرهاد ساسانی

دانشیار

زبان شناسی

دانشگاه الزهراء(س)

19)    

علی اکبر سام خانیانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بیرجند

20)    

سعید  شفیعیون

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

21)    

محمدرضا صرفی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

22)    

علی صفایی سنگری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان

23)    

سهیلاصلاحی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

24)    

قدرت الله  طاهری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

25)    

مریم  عاملی رضایی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

26)    

حبیب الله عباسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

27)    

عبدالحسین  فرزاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

28)    

نسرین فقیه ملک مرزبان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

29)    

علیرضا فولادی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

30)    

سیدعلی  قاسم زاده

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

31)    

محمد کاظم کهدویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه یزد

32)    

محبوبه مباشری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

33)    

مهدی محبتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه زنجان

34)    

یوسف محمدنژاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

35)    

علی محمدی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بوعلی سینا

36)    

عباس محمدیان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه حکیم سبزواری

37)    

فاطمه مدرسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

38)    

سیدجواد مرتضایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد

39)    

رحمان مشتاق مهر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

شهید مدنی آذربایجان

40)    

بتول مهدوی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

41)    

مهدی نیک منش

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

42)    

ناصر نیکوبخت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

43)    

علیرضا  نیکویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان

44)    

پارسا یعقوبی جنبه سرایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کردستان

45)    

محمد کاظم یوسف پور

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان