باسلام
به اطلاع مخاطبان نشریه ادبیات عرفانی می رساند،  طبق رای کمیسیون نشریات کشور در تاریخ 31/03/1400 این نشریه از بهار سال 1400 به صورت فصلنامه منتشر می شود.