گزارش شش ماهه دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی

بازه زمانی 99/07/01 تا 99/12/26 

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 6 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 73 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

79 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

9 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 2 مقاله