بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تاج بخش، پروین [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور گیلان
 • تخشا قهفرخی، المیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • تقی زاده چاری، رمضانعلی [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • تقوی، محمد [1] دانشیار، گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران (نویسنده مسئول)
 • تمدن، الهام [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ج

ح

خ

د

 • دانائیان، نجمه [1] دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
 • دانشور، حکیمه [1] دانشجوی دکترا، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، ایران و مربی، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان کرمان، ایران
 • دسپ، سیدعلی [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
 • دستمالچی، ویدا [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان تبریز ایران
 • دستورانی، محمد [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
 • دشتی، سیّدمحمّد [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش عالی کازرون
 • دلشاد، شهرام [1] دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا
 • دماوندی، مجتبی [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 • دهقان، علی [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ر

ز

س

ش

 • شامیان، حسن [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
 • شجاری، مرتضی [1] دانشیارگروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز
 • شجاع، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
 • شجری، رضا [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
 • شیری، قهرمان [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • شیری، قهرمان [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
 • شریفیان، مهدی [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • شکوفگی، حامد [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شهبازی، ایرج [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی