همکاران دفتر نشریه

ویراستار انگلیسی

دکتر فهیمه پارسائیان

استادیار دانشگاه الزهراء(س)

fahimehparsa@yahoo.com
0000-0003-1781-2948

ویراستار

اشرف سراج

زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

ashrafseraj@yahoo.com

کارشناس نشریه

رویا مشمولی پیله رود

تاریخ اسلام دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

adabiaterfani@alzahra.ac.ir
09100210883