ویراستار


دکتر فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • miladifereshteh@gmail.com

ویراستار انگلیسی


دکتر زینب میرزایی مهرآبادی دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ اسلام

  • rahamehr64@yahoo.com

کارشناس نشریه


رویا مشمولی پیله رود دانشجوی دکتری تاریخ اسلام ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

تاریخ اسلام