ویراستار انگلیسی


دکتر فهیمه پارسائیان استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

ویراستار


دکتر فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • miladifereshteh@gmail.com

ویراستار


دکتر عاطفه طهماسبی گرکانی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران.

زبان و ادبیات فارسی

  • a.tahmasbi@ut.ac.ir

کارشناس نشریه


رویا مشمولی پیله رود دانشجوی دکتری تاریخ اسلام ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

تاریخ اسلام