ویراستار انگلیسی


دکتر فهیمه پارسائیان استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهراء(س)

ویراستار


اشرف سراج دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

  • ashrafseraj@yahoo.com

کارشناس نشریه


رویا مشمولی پیله رود دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ اسلام

  • adabiaterfani@alzahra.ac.ir
  • 09100210883