اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محبوبه مباشری

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

m.mobasheriatalzahra.ac.ir

سردبیر

مهدی نیک منش

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

nikmanesh44atyahoo.com

مدیر اجرایی

رویا مشمولی پیله رود

تاریخ اسلام دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

adabiaterfaniatalzahra.ac.ir

ویراستار انگلیسی

فهیمه پارسائیان

استادیار دانشگاه الزهراء(س)

fahimehparsaatyahoo.com

ویراستار

سپیده جواهری

دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

s.javaheriatalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مهین پناهی

استاد دانشگاه الزهراء(س)

panahi_mahatyahoo.com

مریم حسینی

استاد دانشگاه الزهراء(س)

drhoseiniatyahoo.com

عبدالحسین فرزاد

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

abdolhosein.farzadatgmail.com

حسین فقیهی

ادبیات فارسی- دینی- عربی- عرفانی- داستانی دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

faghihi.hnatgmail.com

رحمان مشتاق مهر

ادبیات عرفانی و حکمی- مولوی پژوهی استاد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

r.moshtaghmehratgmail.com

عباسعلی وفایی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

a_a_vafaieatyahoo.com

علیرضا نیکویی

دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiatyahoo.com

محبوبه مباشری

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

m.mobasheriatalzahra.ac.ir

مهدی نیک منش

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

nikmanesh44atyahoo.com