مدیر مسئول


دکتر محبوبه مباشری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


دکتر مریم حسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین آقاحسینی استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود اسپرهم استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهین پناهی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم حسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحسین فرزاد دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین فقیهی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محبوبه مباشری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمان مشتاق مهر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا مظفری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی نیک منش دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا نیکویی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی وفایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کارلو سکونه دانشیار گروه زبانهای مدرن ، ادبیات و فرهنگ ها دانشگاه بولونیا ایتالیا

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ال سی بانوان-لاهور

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نجدت طوسون استاد گروه عرفان دانشکده الهیات دانشگاه مرمره استانبول

تصوف

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دلاور گورر استاد گروه تصوف دانشکده الهیات دانشگاه قونیه ترکیه

زبان و ادبیات فارسی