مدیر مسئول


دکتر محبوبه مباشری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


دکتر مریم حسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین آقاحسینی استاد گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود اسپرهم استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهین پناهی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم حسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محبوبه مباشری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمان مشتاق مهر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا مظفری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی نیک منش دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا نیکویی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، رشت ، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی وفایی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادببیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کارلو سکونه دانشیار گروه زبانهای مدرن ، ادبیات و فرهنگ ها دانشگاه بولونیا ایتالیا

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ال سی بانوان-لاهور، پاکستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نجدت طوسون استاد گروه عرفان دانشکده الهیات دانشگاه مرمره استانبول، ترکیه

تصوف

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دلاور گورر استاد گروه تصوف دانشکده الهیات دانشگاه اربکان، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جعفر خالمؤمن اف(جعفر محمد ترمذی) پروفسور گروه «منبع شناسی و هرمنوتیک تصوف» دانشگاه دولتی خاورشناسی تاشکند ( اوزبکستان)

منبع شناسی و هرمنوتیک تصوف