دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-195 

علمی- پژوهشی

1. ترس از مرگ در آثار عطار

صفحه 65-92

10.22051/jml.2010.3240

سعید رحیمیان؛ محبوبه جباره ناصرو


3. خداوند در رؤیاهای عارفان

صفحه 93-114

10.22051/jml.2010.3246

محمدکاظم کهدویی؛ اکرم هدایتی شاهدی


4. خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا

صفحه 115-136

10.22051/jml.2010.3247

پروین گلی زاده؛ سیّده سمانه صالحی؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی