دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-185 
5. شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی

صفحه 73-104

محمد خدادادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری