سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

محمّد(ص) مهم ترین جزء نظام فکری عین القضات است و به جرأت می توان گفت تمام مفاهیم و مصطلحات مندرج در آثار او، در سایه ی محمّد(ص) معنا می یابند. سالک برای رسیدن به معرفت و مشاهده ی جلوه ی حُسن حق، باید مقام وی را درک کند و معانی را در آینه ی وجود او بیابد. این مقاله تلاشی است برای به تصویر کشیدن نمای کلّیِ سیمای محمّد(ص) در آثار عین القضات همدانی، با تکیه بر دو اثر مهم و مفصّل او، تمهیدات و نامه ها. دستاورد نگارنده آن است که اگرچه محمّد(ص) مایه ی کمال، رونق و اعتبار تمامی ارکان جهان بینی عین القضات است، از نظر وی، گاهی به منزله ی حجابی است که مشاهده ی بی واسطه و استحاله در وجود معشوق، با گذر کردن از آن ممکن می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Portrait of Muhammad (pbuh) in Ayn al-Quzāt’s Works

نویسنده [English]

  • Narges Hasani
Graduate M.A. Student, Alzahra University
چکیده [English]

The most important part of Ayn al- Quāt’s intellectual system is based on Muhammad (pbuh) and his presence gives sense to almost all the terms and concepts in Ayn al-Quāt’s works. To achieve knowledge and perceive manifestation of God’s beauty, a seeker has to come to an understanding of Muhammad’s position and behold meanings in the mirror of his existence. This article attempts to depict an overall picture of Muhammad’s demonstration in Ayn al-Quāt’s writings by focusing on two important and detailed works of his: Tamhīdāt and Nāmehā. It concludes that while bestowing perfection and embellishment to all aspects of Ayn al-Quāt’s ideology, Muhammad is regarded as a veil that must be left in order for the Beloved to be observed directly and the lover to be annihilated into His existence.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Muhammad (pbuh)
  • Ayn al-Quzāt Hamadānī
  • Eblīs
  • Veil
  • Black light