کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

2 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

از جذّاب ترین رساله های رمزی سهروردی «قصّه الغربه الغربیّه» است. در این داستان، شیخ اشراق دیدار انسان نورانی با جفت آسمانی اش را به گونه ی تجربه ای رویاگونه و در قالب سفری درونی تصویر می کند. کهن الگوها نقش ویژه ای در پیشبرد این داستان و به تصویر کشیدن وقایع دارند. این پژوهش با تکیه بر شیوه ی نقد کهن الگویی یونگی انجام شده است و در آن، انواع موقعیت ها و شخصیّت های کهن نمونه ای نشان داده و بررسی می شوند. نمونه هایی از موقعیت های کهن الگویی مطرح در این داستان عبارت اند از: طلب و شوق؛ ولادت مجدّد؛ سفر؛ تبدیل کثرت به وحدت و گذاشتن از آب و آتش. از میان شخصیّت های کهن الگویی هم پیر دانا، آنیما و سایه مورد توجّه قرار گرفته اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archetypes in Sohrevardī’s Ghessat al-Ghorbat al-Gharbiya

نویسندگان [English]

  • Maryam Hoseini 1
  • Parisima Javadi Torshisi 2
1 Associate Professor, Alzahra University
2 Graduate M.A. student, Alzahra University
چکیده [English]

The Ghessat al-Ghorbat al-Gharbiya (Story of western alienation) is one of the most striking symbolic treatises of Sohrevardī.In this story, ‘sheikh of illumination’ depicts the meeting of the luminous human with its divine mate as a dream like experience in the form of a spiritual journey.It is the story of descent of soul and its captivity in the chains of material word. It portraits the carnal soul’s struggles in passing the obstacles and ends with arriving at Tour-e-Sina and the father’s mythical temple and visiting him.The archetypes have a special function in advancing the theme of this story and picturing its events. Therefore, a Jungian archetypal approach has been adopted. The archetypal situations and characters that have been considered specially are respectively as follows: quest and yearn, rebirth, journey, conversion of multiplicity to unity, passing through water and fire; and those of characters: the wise old man, anima, and shadow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ghessat al-Ghorbat al-Gharbiya
  • Sohrevardī
  • Archetypal characters
  • Archetypal situations