رویکرد مولانا نسبت به استدلال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده

مولانا اهل استدلال بوده و در مثنوی از انواع استدلال بهره برده است. البته استدلال موردنظر مولانا، بیشتر استدلالی است که در جهت فهم مطلب به مخاطب است تا اثبات ادعا. استدلال های تفهیمی که بیشتر در موضوع های اخلاقی خودنمایی می کنند، شامل انواعی چون عقلی، نقلی، عقلی و نقلی است. مولانا در استدلال های عقلی ـ آنچنان که روش معهود و واعظان منبری است ـ بیشتر به تمثیل و تشبیه، و در استدلال های نقلی به قرآن و حدیث تکیه داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inference in Mathnavi Of Maulavi

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Saadati 1
  • Reza Shajari 2
1 Graduate M.A. Student, Kashan University
2 Associate Professor, Kashan University
چکیده [English]

This article is an attempt to analyze Mualānā’s approach to the concept of inference or reasoning in Mathnavī. Primarily, the definition of inference is provided and its various types are distinguished, then, the application of each type is studied in Mathnavī and a number of examples are given to illustrate Maulānā’s approach to the act of reasoning. Moreover, the relation between Maulānā, the author, and his addressee’s conception is discussed in details. It is demonstrated that Maulānā applied reasoning to enhance addressee’s conception rather than to prove a claim. He particularly applied logical reasoning, a common concept in ethics, which is comprised of diverse types such as, rational, traditional, or jointly. As a pulpit preacher, he employed parables and similes for rational argument, and cited Qur’an and Hadīth for traditional argument.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Inductive reasoning
  • analogical reasoning
  • analogical inference
  • rational argument
  • traditional argument
  • Maulāvi