شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه یزد

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده

شمس تبریزی برای احادیث نبوی اهمیّت بسزایی قایل بوده و همان گونه که خود اشاره می کند، کمترین سخن حضرت محمّد (ص) را با تمام کتاب های عالم قابل مقایسه نمی داند. او معتقد است، ورای ظاهر احادیث، معناهای باطنی عمیقی نهفته است که تنها عارفان و واصلان درگاه احدیت قادرند آن را درک کنند. او حتی گاهی قرآن و حدیث را با هم می سنجد و می گوید: قرآن را به این دلیل دوست دارد که از زبان حضرت رسول (ص) جاری شده، نه به این علت که خداوند آن را فرستاده است. او همچنین بر این باور است که در احادیث، اسرار بسیار زیادی وجود دارند که به دلایلی در قرآن مطرح نشده اند. شمس با درک عرفانی عمیقی که نسبت به سخنان حضرت رسول (ص) دارد، معانی عارفانه ی بدیع و شگرفی را از احادیث استخراج و عرضه می کند؛ معنی هایی که عارفان قبل از او به ندرت متوجه شده اند. در این پژوهش، ابتدا نظریات شمس در باب تأویل و تأویل حدیث را بررسی، سپس شیوه های تأویلی او را به صورتی ساختارمند طبقه بندی کرده ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shams Tabrīzī and His Esoteric Interpretation of Prophetic Hadīth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodadadi 1
  • Mahdi Malek Sabet 2
  • Yadollah Jalali Pandari 2
1 P.H.D.Student of Persian literature in Yazd University
2 Associate professor, Yazd University
چکیده [English]

Shams al-din Mohammad Tabrīzī is one of the greatest theosophists of the seventh century AH. He brought a fundamental transformation to the life and thoughts of Maulānā Jalāl al-din Muhammad.  Arguably, the only work remained of Shams is Maghālāt-e Shams Tabrīzī which is a collection of his discussions with Maulānā or his disciples written down by their students. However, Maulānā’s Divan-e Shams is a dedication and allusion to Sham’s mysteries. Prophetic Hadīth was of paramount importance for Shams. He believed that only the possessors of gnosis and those who are united with God can decipher the in depth meaning of Hadīth.  He revealed novel mysteries in prophetic Hadīth which are not mentioned in Qur’an and were not noticed by his preceding Gnostics. In this paper, Sham’s approach to Hadith interpretation is discussed, and his hermeneutic methods toward it is analyzed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shames Tabrīzī
  • Maghālāt-e Shams Tabrīzī
  • Hermeneutics
  • esoteric interpretation