دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز 1400 (پاییز 1400) 

علمی- پژوهشی

1. آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد

10.22051/jml.2021.36374.2209

احسان سیّدمحرّمی؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ عباس خیرآبادی؛ محمود فیروزی مقدم


5. دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی

10.22051/jml.2021.35116.2236

یدالله هنری لطیف پور؛ حمید یحیوی همدانی؛ آرش امجدیان