نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

 انسان در دوران معاصر، پس از تجربة تکانه ­های عظیم تاریخی‌- رنسانس، نهضت اصلاح دینی، انقلاب علمی، عصر روشنگری و جنگ ­های جهانی اول و دوم‌– با بحران­ های ژرف وجودی مواجه شده است. بحران اصلیْ تهی‌بودن زندگی از معنایی است که به زندگی آدمی هدف و ارزش ببخشد. در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی اندیشه­ های ابوسعید ابوالخیر(357-440 ق) و کریشنا مورتی (1895-1986 م) برای یافتن راهکارهایی جهتِ برون‌رفت از بحران بی‌معنایی بررسی شده است. مسئلۀ کانونی این پژوهش یافتن معنایی برای زیستن با تأکید بر آموزه­ های ابوسعید و کریشنا و تحلیل تفاوت­ ها و تشابهات اندیشه­ های آنان در این زمینه است. نتایج پژوهش نشان می­دهد ابوسعید ابوالخیر خودخواهی، غیاب عشق و نداشتن زندگی اصیل را در زندگیِ انسان دلیلِ اصلی بروز بحران­ های وجودی، به‌ویژهبحران بی­معنایی، می­داند. راهکارهای او برای برون‌رفت از این بحران، پرهیز از خودشیفتگی، داشتن اخلاص و عشق‌ورزی است. از نظر کریشنا مورتی، ذهنِ شرطی‌شده و گرانبار از دانش، نبود عشق در زندگی و کشف نکردن حقیقت فردی دلایل بروز بحرانِ معنا در زندگی انسان‌اند. کریشنا برای حلّ این بحران، رهایی از دانش و دانستگی، ایجاد عشق در زندگی و یافتن حقیقت شخصی را راهگشا می­ داند. «خودپرستی» و «نداشتن زندگی اصیل» از نظر ابوسعید با «غیاب عشق» و «عدم کشف حقیقت فردی» از نظر کریشنا، درواقع تعابیر متفاوت از واقعیتی واحدند. حضور خدا در متن آموزه­ های ابوسعید و غیاب خدا در اندیشۀ کریشنا، بارزترین تفاوت در نگرش این دو عارف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Views of Abu Saeed Abu al-Khair and Krishna Murti on Resolving Meaning Crisis

نویسندگان [English]

  • Morteza Shokri 1
  • Mohammadreza Hasanijalilian 2
  • Ali Noori 2

1 PhD Candidate of Persian Language and Literature, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Associate Professor of Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

In contemporary times, man has faced deep existential crises after experiencing great historical shocks—the Renaissance, the religious reform movement, the scientific revolution, the Enlightenment, and the First and Second World Wars. The main crisis is the crisis of life being empty of meaning that gives purpose and value to human life. In this research, the ideas of Abu Saeed Abu al-Khair (357-440 AH) and Krishna Murti (1895-1986 AD) have been studied descriptively-analytically to find solutions for getting out of the crisis of meaninglessness. The focal issue of this research is to find the meaning to live, with a focus on the teachings of Abu Saeed and Krishna and analyzing the differences and similarities of their views in this regard. The results show that Abu Saeed Abu al-Khair considers selfishness, absence of love, and lack of a genuine life as the main causes of existential crises in human life, especially the crisis of meaninglessness. His strategies for overcoming this crisis are avoiding narcissism and showing sincerity and genuine love. According to Krishna Murti, a conditioned mind loaded with knowledge, absence of love in life, and not discovering the individual truth are the causes of the crisis of meaninglessness in human life. Krishna saw freedom from knowledge and the known, creation of love in life, and discovery of personal truth as the solutions to this crisis. According to Abu Saeed, "selfishness" and "not having a genuine life" and according to Krishna, "absence of love" and "failure to discover individual truth" are, in fact, different interpretations of the same reality. The presence of God in Abu Saeed Abu al-Khair’s teachings and His absence in Krishna’s thoughts is the main difference in the views of these two mystics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis of meaninglessness
  • Abu Saeed Abu al-Khair
  • Krishna Murti
منابع
آزاده، محمد (1390). فلسفه و معنای زندگی. چاپ اول. تهران: نشر نگاه معاصر.
احمدی، بابک (1390). مدرنیته و اندیشۀ انتقادی. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.
ایگلتون، تری (1398). معنای زندگی. ترجمۀ عباس مخبر. چاپ پنجم. تهران: نشر بان.
بومر، لوفان (1385). جریان­های بزرگ در تاریخ اندیشۀ­ غربی. ترجمۀ حسین بشیریه. چاپ دوم. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
تامسون، گرت (1394). معنای زندگی. ترجمۀ غزاله علیزاده و امیر حسین حجتی. چاپ سوم. تهران: نگاه معاصر.
جایاکار، پوپول (1377). زندگی کریشنا مورتی. ترجمۀ ساسان حقیقی. چاپ اول. تهران: نشر محسن.
جهانبگلو، رامین (1381). موج چهارم. چاپ دوم. تهران: طرح نو.
خوانساری، محمد (1384). «روانشناسی ابوسعید ابوالخیر». ادب پارسی. دورۀ اول. ص 81 -98.
دباغ، سروش (1391). پیام عارفان برای زمانه ما. چاپ اول. تهران: نیلوفر.
دباغ، حسین (1389). هایدگر و اصالت. چاپ دوم. تهران: نیماژ.
دوباتن، آلن (1398). معنای زندگی. ترجمۀ هما قناد. چاپ پنجم.تهران: نشر میلکان.
دورانت، ویل (1399). دربارۀ معنی زندگی. ترجمۀ ماندانا قدیانی. چاپ سوم. تهران: نشر عطر کاج.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1376). جستجو در تصوف ایران. جلد اول. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1391). چشیدن طعم وقت. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سخن.
صابری، حسین (1399). «منشأ رنج و راه رهایی از دیدگاه بودا و ابوسعید ابوالخیر».  ادیان و عرفان. شمارۀ 1 (دورۀ جدید). ص 79-99.
علیزمانی، امیرعباس (1394). «تأثیر معناداری زندگی بر شادی درونی». نشریه پژوهشنامه ادیان. شمارۀ 18. صص 73-105.
قهرمان، مهدی (1395). «سنخ‌شناسی عشق مولوی و عشق کریشنایی. نشریه مطالعات معنوی. شمارۀ 19 و 20. صص77-95.
کسایی‌زاده، مهدیه (1392). «معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی». ادبیات عرفانی. شمارۀ 8. صص152-169.
کیانی، محمد حسین (1390). «ادیان و مذاهب در تعالیم کریشنا مورتی». مطالعات معنوی. شمارۀ 17 و 18. ص 63-88.
ــــــــــــــــــــــــ. (1396). «تأملی معناشناسانه بر پلورالیسم معنوی با نظر به آرای کریشنا مورتی». متافیزیک. شمارۀ 24. صص 57-68.
گمبل، اندرو (1381). سیاست و سرنوشت. ترجمۀ خشایار دیهیمی. چاپ اول. تهران: انتشارات طرح نو.
مایر، فریتز (1378). ابوسعید ابوالخیر: حقیقت و افسانه. ترجمۀ مهرآفاق بابیوردی. چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
محمدیان، عباس و محمد مهجوری (1395). «واکاوی عناصر انسان‌دوستی در اندیشۀ ابوسعید ابوالخیر». ادب و زبان. شمارۀ 39. ص 254-271.
محمودزاده، آرزو (1397). «ساختار شخصیت و جنبه­های پویایی انسان در آموزه­های شیخ ابوسعید ابوالخیر». انسان‌پژوهی دینی. شمارۀ 39. ص 49-64.
مشیدی، جلیل و محمد حجازی فرد (1390). «زبان محرمی، بررسی تطبیقی برخی آرای هستی‌شناختی مولوی و کریشنا مورتی». مولوی‌پژوهی. شمارۀ 12. ص 179-210.
مصفا، محمد جعفر (1381). تعالیم کریشنا مورتی. چاپ دوم. تهران: نشر قطره.
ملکیان، محمد باقر (1386). «معنویت‌گرایی در جهان امروز». معارف عقلی. شمارۀ 8. ص 5-10.
ملکیان، مصطفی (1382). جزوۀ درس­گفتار معنای زندگی. ایرادشده در دانشگاه تربیت مدرس.
مردیها، مرتضی (1388). سیطرۀ جنس. چاپ سوم. تهران: نشر نی.
منور، محمد (1385). اسرار التوحید. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ ششم. تهران: انتشارات آگه.
مورتی، کریشنا (1391). اولین و آخرین رهایی. ترجمۀ قاسم کبیری. چاپ هشتم. تهران: انتشارات مجید.
ـــــــــــــــــــــ (1393). دیدار با زندگی. ترجمۀ قاسم کبیری. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجید.
ـــــــــــــــــــــ (1398). پرواز عقاب. ترجمۀ قاسم کبیری. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجید.
ـــــــــــــــــــــ (1398). عشق و تنهایی. ترجمۀ محمدجعفر مصفا. چاپ سیزدهم. تهران: نشر قطره.
ـــــــــــــــــــــ (1399). سکون و حرکت.ترجمۀ محمدجعفر مصفا. چاپ دهم. تهران: نشر قطره.
وکیلی، هادی (1394). «انسان از منظر کریشنا مورتی». مطالعات معنوی. پیش‌شمارۀ دوم. صص 5-31.
یالوم، اروین (1385). روان درمانی اگزیستانسیل. ترجمۀ سپیده حبیب. چاپ هفتم. تهران: نشر نی.
یعقوبیان، محمدحسن(1393). «بررسی تحلیلی چگونگی ارتباط شادی و معناداری زندگی از دیدگاه اسلام». نشریه آیین حکمت. شمارۀ 30 . صص 87-112.
یوسفی، غلامحسین (1363). دیداری با اهل قلم. جلد اول. تهران: انتشارات علمی.
 
 
 
 
 
 References
Ahmadi, B. (2011). Modernity and Critical Thought. Tehran: Nashr Markaz.
Alizamani, A. A. (2015). “The Significant Impact of Life on Inner Happiness.” Journal of Religions. (18). 73-105.
Buomer, L. (2006). Great trends in the history of Western thought. Translated by H. Bashirieh's. Tehran: Islamic and Iranian Recognition Centerc.
Dabbagh, H. (2010). Heidegger and Originality. Tehran: Nimage.
Dabbagh, S. (2012). Mystics' message for our time. Tehran: Niloofar.
Ghahraman, Mehdi (2016). “Typology of Rumi's love and Krishna love”. Journal of Spiritual Studies. (19, 20). 77-95.
Gamble, A. (2001). Politics and destiny. Translated by Kh. Dehimi. 1th ed. Tehran: Tarh now Publications.
Jahanbegloo, R. (2002). Fourth Wave. Tehran: Tarh now.
Jayakar, P. (1998). The Life of Krishna. M. New York: Harper and Raw Publications.
Khansari, M. (2005). “The Psychology of Abu Sa'id Abu al-Khair”. Persian Literature. 3(1). 81-98.
Kiani, M. (2011). “Religions and Religions in the Teachings of Krishna Moretti”. Spiritual Studies. (17 and 18). 63-88.
ــــــــــــــــــ .)2013). “A semantic reflection on spiritual pluralism with a view to the views of Krishna Murti”.  Metaphysics. 12 (24). 57-68.
Mahmoudzadeh, A. (2018). “Personality Structure and Aspects of Human Dynamics in The Teachings of Sheikh Abu Sa'id Abu al-Khair”. 7 (39). 49-64.
Malekian, M. (2007). “Spiritualism in today's world”. Intellectual Education. (8). 5-10.
Mardiha, M. (2009). Jens-e Doovom (Dominance of sex). Tehran: Ney Publications.
Meyer, F. (1999). Abu Sa'id Abu al-Khair: Truth and Myth. New York: University pres.
Mohammad ja'far, M. (2018). Teachings of Krishna Murti. New York: Harper and Row Publications.
Mohammadian, A. and Mohammad, M. (2016). “Analysis of elements of philanthropy in the thought of Abu Sa'id Abu al-Khair”. Literature and Language. 10 (39). 254-271.
Moshidi, J and Mohammad, H. (2011). “Confidential language, comparative study of some ontological votes of Rumi and Krishna Murti”. Molavi Pajouhi. (12). 179-210.
Munawar, M. (2006). Asrar al-Tawhid. Edited by M.R. Shafiei Kadkani. Tehran: Agah.
Murti, K. (2017). Tradition and Revolution. Harper and Raw Publications.
ــــــــــــــــــ (2018). On Love and Loneliness. University press.
ــــــــــــــــــ (2012). The First and Last freedom. Harper and Raw Publications.
ــــــــــــــــــ (2014). Meeting life. Harper and Raw Publications.
ــــــــــــــــــ (2019). The Flight of the Eagle. Harper and Raw Publications.
Saberi Varzaneh, H. (2020). “The origin of suffering and the way out from the perspective of Buddha and Abu Sa'id Abu al-Khair”. Religions and Mysticism. 53 (1). 79-99.
Shafiei Kadkani, M. (2015). Cheshidan tam-e vaght (Taste the taste of time). Tehran: Sokhan.
Thomson, G. (2015). Meaning of Life. New York: Routledje Publications.
Vakili, H. (2015). “Man from the Perspective of Krishna Moretti”. Spiritual Studies. 9 (2). 5-31.
Yalum, I. (2006). Existential psychotherapy. Routledje Publications.
Yaqubian, M. H. (2014). “Analytical study of how happiness and meaning of life are related from the perspective of Islam”. Journal of the Rite of Wisdom. (30).87-112.
Yousefi, Gh. (2011). A Meeting with Ahl-e Qalam. Tehran:Nashr-e Elmi.
ZarrinKoob, A. (1997). Search in Sufism Iran. Tehran: Amir Kabir Publications.