دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 7-230 
1. استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد

صفحه 137-172

10.22051/jml.2014.129

مژگان زرین فکر؛ مریم صالحی نیا؛ محمدجواد مهدوی


4. تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی

صفحه 205-230

10.22051/jml.2014.131

طاهره کریمی؛ ذوالفقار علامی مهماندوستی؛ محبوبه مباشری