دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-194 
4. مثال و خیال در اندیشۀ مولوی

صفحه 123-150

زهرا رجبی؛ غلامحسین غلامحسین زاده


7. هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی

صفحه 93-121

احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ حسین آقاحسینی