تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

  متون ادب فارسی به سبب برخورداری از تنوع وگستردگی فراوان از دیرباز توجه منتقدان را به خود معطوف داشته است. در این میان، سوانح احمد غزّالی از دو جهت، یکی به دلیل نظریه­پردازی‌های معرفت­شناسانه و دیگر نوع نگاه مؤلف به توصیف پدیدارهایی چون عشق، عاشق و معشوق، از وجهۀ معرفتی بالایی برخوردار است؛ پژوهش حاضر روش نقد پدیدارشناختی رابا توجه به یکی از دغدغه‌های اصلی خود که رسیدن به «التفات» و «طلبگاهی» منحصراً عرفانی و نیز ارائۀ پاسخی برای چگونگی ارتباط میان آگاهی با مسألۀ فناست، در تحلیل رخدادهای معرفتی سوانح به کار گرفته است.   روش انتقادی این مقاله، پدیدارشناسی استعلایی است تا با اتکا به تحلیل آن، از کیفیّت ظهور رخداد آگاهی و «من استعلایی»، موضوع را به تعبیر سوانح از «طلبگاه» عرفان قرن ششم ارزیابی، و اهمیت انتخاب عشق را در ایجاد و تکوین فرایند آگاهی بیان کند. دستاورد عملی این مقاله، معرفی عینی یک الگوی کاربردی به منظور بررسی فرایند معرفت شناسی در حوزۀ ادبیات عرفانی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Concept of “Transcendental Ego” In Sawaneh

نویسنده [English]

  • Razieh Hojjatizadeh
Ph.D. in Persian language and literature University Isfahan
چکیده [English]

    Persian literature has been, for a long time, appreciated by critics for its great variety. In this case, "Sawaneh" by "Ahmad Ghazali" is of a high epistemological value for some reasons such as: multiplicity of its theorization on mysticism and its author’s point of view about the phenomena like: love, lover and beloved. This article has applied an epistemological approach to Sawaneh to analyze the relationship between consciousness and the state of "Fana."   In this article, we take Husserlian "transcendental phenomenology" in order to analyze the position of consciousness and indicate the process of its formation toward one of the most important stages in spiritual path, that is, love which has been frequently discussed as basic subject in "Savaneh".  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Sawaneh
  • transcendental ego
  • Consciousness
  • love