مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان

نویسنده

استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه قم

چکیده

 مسألۀ ظریف امکان زایش معنی و اندیشه از سخن، از نگاه عارفان پرسش اصیلی است که در این نوشتار به شیوه­ای تحلیلی در پی پاسخگویی به آن هستیم. این مسأله در حالی مطرح می­شود که در عرفان بر اصالت معنی و اندیشه تأکید شده است.   جهت تبیین موضوع، پس از ملاحظاتی در باب ویژگی­ها، ماهیت،کاربرد، رابطه و تعامل، صورت و معنا، ذهن و زبان، دل و زبان و ایمان و ذکر، به پرسش بنیادین این پژوهش بازمی­گردیم و مسألۀ ظریف امکان زایش معنی و اندیشه را از سخن بازمی‌کاویم. در ادامه، ضمن تبیین جایگاه سخن و نقش هستی­شناختی زبان، برپایۀ آرا و اقوال عارفان نشان می­دهیم که زبان تنها محدود به گسترۀ فکر آدمی نیست و نمی‌توان کنش ازلی و مقدس آن را به منش ارتباطی انسانی تقلیل داد .   آرا و اقوال عارفان در خصوص مراتب متمایز زبان و تأکید بر جایگاه هستی‌شناسانه و کنش مقدس و ازلی سخن در ورای سویۀ ارتباطی، نقش سخن تکوینی و کلمۀ خلّاقه را در زایش معانی و قدرت رهایی­بخش و هستی­آفرین آن توجیه می ­ کند؛ از این جهت عارفان ضمن تأیید اصالت معنی، سخن را سرچشمۀ هستی و موجودات را سخن خداوند می ­ شمارند و بر قدرت خلاقه و بی شبه و نظیر سخن ت أ کید می‌ورزند.     واژه­های کلیدی: اصالت معانی، زایش معانی، مراتب اندیشه، صور و زبان، مراتب سخن، رابطۀ صورت و معنی. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Generation of Meaning through the Authenticity of Speech from Mystics' View

نویسنده [English]

  • Leila Pazhoohandeh
Assistant Professor, Persian Language and Literature, Qom University
چکیده [English]

     The possibility of generation of meaning and thought by speech is, from mystics’ point of view, a significant question to which we want to answer in this paper. This problem is exposed because the authenticity of meaning and thought are emphasized in mysticism. First, we explain the features of and the relationship between signifier and signified, thought and speech, heart and speech, and piety and prayers. Then, we return to the main question of this research, and we investigate the possibility of generation of meaning and thought by speech.   Mystics' view about distinct stages of speech and their emphasis on its ontological location and also its eternal and divine action justify the role of creative speech in meaning making. Thus, mystics consider speech as the origin of existence, regard creatures as God’s words and emphasize on the innovative and unique power of speech.   Keywords: meaning generation, meaning authenticity, steps of thought, forms, steps of speech, relation between meaning and form     

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning generation
  • meaning authenticity
  • steps of thought
  • forms
  • steps of speech
  • relation between meaning and form