استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

    در مقاله حاضر استعاره‌های رویشی در معارف بهاء ولد براساس الگوی استعاره مفهومی توصیف و تحلیل شده‌اند. استعاره‌های رویشی شامل مواردی است که در آنها از اصطلاحات حوزه گیاهان و روییدنی‌ها برای مفهوم سازی مفاهیم انتزاعی استفاده می‌شود. نگاشت مرکزی این استعاره ‎ ‌ها به صورت «هستی و وجود، گیاه است» معرفی شده است؛ زیرا در جهان‌بینی بهاء، مهم‌ترین مفاهیم شناختی؛ یعنی خدا، جهان و انسان در قالب قلمروهای رویشی تصویر شده است. از آنجا که در نظریه معاصر، استعاره در خدمت فهم و شناخت انسان قرار می‌گیرد، در این مقاله با تحلیل و توصیف این استعاره‌ها در معارف بخشی از دیدگاه‌های مهم بهاء ولد در مسائل عرفانی و کلامی از قبیل وحدت وجود، جبر و اختیار، تجلی و رؤیت مورد بررسی قرار گرفته است که گستره این استعاره، بازتابی از باورهای شخصی و محیط زیستی بهاء ولد است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphor of Growth in Baha-e Valad’s Ma’arif

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Zarinfekr 1
  • Maryam Salehinia 2
  • MohammadJavad Mahdavi 3
1 PhD Student of Persian Literature, Ferdowsi University
2 Teacher of Mashhad Ferdowsi university
3 Assistant Professor, of Persian literature Ferdowsi University
چکیده [English]

   In this article, the metaphors of growth in Baha-e Valad’s Ma’arif have been, based on the model of conceptual metaphor, analyzed. M etaphors of growth, here, include vegetative terms for onceptualization of abstract concepts . The center of these metaphors can be explained with the statement 'existence is vegetation,' for the main concepts— God, universe, and human— in Baha-e Valad’s text have been demonstrated through vegetative metaphors. Since metaphors is at the service of human understanding in contemporary theory, the article interprets Baha-e Valad’s important ideology about theological and mystical issues such as pantheism, free will and determinism, manifestation and vision, by explaining and analyzing Ma,arif,s metaphors which are reflections of his personal beliefs and contextual ideology of his society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth metaphors
  • Conceptual metaphor s
  • Baha
  • e Valad
  • Ma’arif