دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-246 (پاییز و زمستان 1399) 

علمی- پژوهشی

1. از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی

صفحه 9-35

10.22051/jml.2021.34975.2158

علیرضا تقوی کوتنائی؛ سیاوش حق جو؛ فرزاد بالو؛ علی اکبر باقری خلیلی


2. الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی

صفحه 37-75

10.22051/jml.2021.33518.2119

فاطمه السادات مدنی مبارکه؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


4. تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل

صفحه 111-140

10.22051/jml.2021.35411.2176

امین رضایی؛ تقی پورنامداریان؛ یوسف محمد نژاد عالی زمینی