دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-203 (پاییز و زمستان 1398) 

علمی- پژوهشی

1. بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش

صفحه 7-32

10.22051/jml.2020.31315.1950

مرتضی داوری؛ علیرضا فولادی؛ سید محمد راستگوفر؛ رضا شجری


2. تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی

صفحه 33-67

10.22051/jml.2020.31111.1939

سیده زهرا میرنژاد؛ محمد تقوی؛ مریم صالحی نیا