دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 7-206