دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 7-239