موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

2 استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد

چکیده

عرفان انفسی و توجه به سیر درونی انسان برای وصال به حقیقت در تعالیم مولانا از برجستگی خاصی برخوردار است . تاکید مولانا در این مسئله هم متاثر از تاکید متون دینی و هم متاثر از تجربه های عرفانی و درونی او بوده است.از نظر مولانا نفس انسان حقیقتی دارای مراتب و مجرد است که ماهیتش آگاهی و منشاء الهی دارد. تاکید مولانا در این سیر درونی بر مسئله خودشناسی و شناخت موانع آن است. این موانع گاهی از سنخ بیمای های اخلاقی و گاهی از سنخ امور معرفتی نظیر از خود بیگانگی ،وهم و خیال و شناخت تقلیدی است. علاوه بر شناخت موانع ، وصال خداوند و بازگشت به اصل، غایت این سیر درونی در آموزه های اوست. در این مقاله مسئله سیر انفسی و خود شناسی با تاکید بر موانع و آثار آن در آموزه های مولانا با روش توصیفی تحلیلی بیان شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles And Results Of Internal Movement in Mystical Intuition of Mawllana(with emphasis on masnawe)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadpour Mobarakeh 1
  • Alireza Khajegir 2
1 M.A. Science in History and Philosophy of Education
2 Assistant Professor of Comparative Orientalism and Shariahedh University
چکیده [English]

attention to introvertive mysticism and man`s inner process for attain to truth in mowlana teaching has a special prominence. Rumi emphasized in this issue also affected and influenced by religious texts and his mystical experience. From Mowlana`s point of view human soul is a spiritual truth that it`s nature is knowledge and divine origin.but man in the connection way with true self interact obstacles that sometimes is ethical matters and sometimes epistemological type such as alienation, fantasy , imagination and imitational cognition.god attainment and return to the principle is end of this inner process at mowlana teaching.this article attempt to analyse obstacles and results of self knowledge and introvertive process at mawlana teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul
  • selfknowledge
  • allination
  • Consciousness
  • Imagination
  • internal mowment