دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار 1391، صفحه 7-159 
7. متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی

صفحه 73-95

10.22051/jml.2014.107

روح الله صیادی نژاد؛ فاطمه سمیعی ولوجردی