رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

چکیده

ملال از بن‌مایه‌های اصلی فلسفه شوپنهاور است.او برای فائق آمدن بر آن، دو راهکارِ «ژرف‌اندیشی هنری» و «انکار خواستِ زندگی» (طریق زهد و پارسامنشی) را پیشنهاد کرده است.در نگاه متافیزیکی سنایی به هستی نیز ملال وجود دارد و راه‌های استحاله وگریز از آن، و مرگ‌هراسی- که در نظر او پیوند تنگاتنگی با ملال دارد- پناه بردن به ساحت شعر صوفیانه و نیز تجربه مرگ ارادی است.
در این جستار با رویکردی تطبیقی- تحلیلی به این نتیجه رسیده‌ایم که در تجربه سنایی، ساحت عشق و حضور عاشقانه در هستی، راه‌حل دیگرِ گریز از ملال است؛ چیزی که در اندیشه شوپنهاور به اخلاق مبتنی بر شفقت و عشق شباهت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contrastive-Analytical Approach to the Concept of Boredom and Escaping it in Sanai and Schopenhauer’s

نویسندگان [English]

  • Mostafa Khorsandi Shirghan 1
  • Mohammad Behnamfar 2
1 M.A Student of Persian Language & Literature, Birjand University, Iran
2 Associate Professor of Persian Language & Literature, Birjand University, Iran
چکیده [English]

Boredom is one of the main philosophical themes of Schopenhauer who offers two ways of aesthetic contemplation and denial of the will to live (through piety and devotedness) for overcoming boredom. Boredom is also a theme in the metaphysical views of Sanai on existence. Methods of permutation, escaping boredom and death phobia which are closely interrelated in Sanai’s view consist of resorting to the realm of Sufi poetry as well as experiencing a voluntary death. With a contrastive-analytical approach, this study concludes that in Sanai’s experience, the realm of love and a romantic presence in existence is another way to escape boredom; this issue is similar to the behavior based on compassion and love in Schopenhauer’s thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: denial of the will to live
  • voluntary death experience
  • aesthetic contemplation
  • realm of Sufi poetry
  • Sanai
  • Schopenhauer
  • boredom