رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مباحث مهم در عرفان، بیان نسبت و رابطه میان خدا و هستی است؛ این مطلب که در اشعار عرفانی با عبارت‌های گوناگون بیان شده است، با ظهور ابن‌عربی و تثبیت مکتب وحدت وجود، رنگ دیگری به خود می‌گیرد؛ در نگاه ابن‌عربی و پیروانش، عالم(ماسوی‌الله) حق مخلوق و حق متجلی است و این ، نزدیک‌ترین نسبت میان خالق و مخلوق را ترسیم می‌کند.
یکی از کسانی که به پیروی از ابن‌عربی، بنیان فکری خود را بر پایه وحدت وجود گذاشت، شمس‌الدین محمد شیرین مغربی، عارف قرن هشتم هجری است؛ او که در جای جای دیوانش هستی را مظهر و مجلای حق می‌داند، در مواردی عین کلام ابن‌عربی را جامه شعر پوشانده است.
این مقاله، تأثیرپذیری شمس مغربی از ابن‌عربی را در محورهای وحدت وجود؛ تجلی حق در مظاهر؛ آثار، ویژگی‌ها و علت تجلی و نسبت و رابطه خداوند و آفرینش بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between God and the Universe from Ibn 'Arabi and Shams Maqrebi's Views

نویسندگان [English]

  • Azam Hosseini 1
  • Zarrin Varedi 2
1 PhD Student of Persian Language and Literature,Shiraz University, Iran
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University , Iran
چکیده [English]

One of the most significant concepts in mysticism is the explanation of the relation between God and the universe. This issue which has been variously explained in mystic poetry has had a new view by the emergence of Ibn 'Arabi and the stabilization of pantheism. According to Ibn 'Arabi and his disciples, the universe is the Creator, who is demonstrated in his creation.
Following Ibn 'Arabi, Shamsoddin Mohammad Shirin Maqrebi, the mystic of the 14th century, is among those who have their thought based on pantheism. In various parts of his Divan, he has mentioned that universe is a symbol of God and, in some cases he has transformed Ibn 'Arabi's words into poetry.
This paper tries to study the influence of Ibn 'Arabi on Maqrebi in various aspects of pantheism, the emergence of God in symbols, the influences and characteristics and the reason of emergence, the relation between God and creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mysticism
  • emergence
  • Ibn 'Arabi
  • Shams-e-Maqrebi