دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-173 

علمی- پژوهشی

1. بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی

صفحه 7-26

10.22051/jml.2019.25258.1728

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی


6. ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال

صفحه 135-156

10.22051/jml.2019.20926.1679

مهدی عرب جعفری محمدآبادی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ زهره نجفی