دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-205 
1. بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار

صفحه 175-205

لیلا غلامپور؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


6. مقایسه طلسم حیرت بیدل با سفرنامه روح از فضولی

صفحه 85-114

رفعت السادات صافی؛ محمد رضا نجاریان؛ محمد کاظم کهدویی


7. موانع معرفت در مثنوی مولانا

صفحه 115-142

علی اشرفی؛ سیدحسن طباطبایی؛ ایرج شهبازی