دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-205 

علمی- پژوهشی

1. بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار

صفحه 175-205

10.22051/jml.2016.2493

لیلا غلامپور؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


6. مقایسه طلسم حیرت بیدل با سفرنامه روح از فضولی

صفحه 85-114

10.22051/jml.2016.2497

رفعت السادات صافی؛ محمد رضا نجاریان؛ محمد کاظم کهدویی


7. موانع معرفت در مثنوی مولانا

صفحه 115-142

10.22051/jml.2016.2496

سیدحسن طباطبایی؛ علی اشرفی؛ ایرج شهبازی