دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-214 
5. حدیث قبا در متون عرفانی

صفحه 7-29

محمود نعمتی؛ سید مرتضی هاشمی


7. معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی

صفحه 153-178

الهام تمدن؛ محمد رضا نصر اصفهانی