پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی داشنگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه اراک

چکیده

رمزهای مشترک در ادبیات عرفانی اقوام مختلف جهان از موضوع‌هایی است که می‌توان در ادبیات عرفانی به آن پرداخت. دلیل این اشتراک چیزی جز وجود یک مثال اعلای واحد نمی‌تواند باشد، که هرجا رخ نموده، حتی در سنت‌های مختلف، چهره‌ای یکسان نشان داده است. یکی از این رمزها «پر ریختن» است که معانی گوناگون دارد، و دو معنی آن در ادبیات عرفانی بارزتر است؛ یکی، ترک قدرت و ساز و برگ دنیایی است، که شرطی است برای پذیرا شدن ارتباط با عالم الهی؛ دیگر، از دست دادن قدرت روحانی است و به دنبال آن، هبوط.
علت تحقق دومین معنا را یکی کاهلی در امور معنوی، و دیگر، پرداختن به شهوات می‌توان دانست. در این زمینه می‌توان مصادیقی همسان در ادبیات عرفانی و حِکمی هندی، یونانی، عربی و فارسی یافت و آن را به‌منزله رمزی مشترک در ادبیات، دین و ورای دین، یعنی حقیقت واحدی که همه ادیان از آن سرچشمه می‌گیرند، معرفی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Universal Symbol of a Unique Archetype in Mystical Culture

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nourian 1
  • Elmira Takhsha Ghahfarkhi 2
  • Sasan Zand Moghaddam 3
1 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Nadjaf Abad University
2 M. A. Student, Persian Language and Literature, Nadjaf Abad University
3 Ph. D. Student, Persian Language and Literature, Arak University
چکیده [English]

A recurring subject in mystical literature is the study of mystical literatures’ common symbols. The commonality of symbols cannot be due to but the existence of a unique archetype which has a unique manifestation in diverse traditions. One of such symbols is ‘the loss of feathers’. It has two main significances, one is the renunciation of temporal power which is the prerequisite of acceptance of the divine world, and another is the loss of the spiritual power and, in its wake, the fall caused by indolence in spiritual practice and indulgence in passion. Instances of the latter may be found in mystical and spiritual literature of the Hindus, Greeks, Arabs and Persians, and as such can be presented as a common symbol in literature, religion and beyond it, that is, the unique Truth from which all religions spring forth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: feather loss
  • Symbol
  • Archetype
  • mystical literature