بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این مقاله، به معرفی کهن‌الگوی آنیما و بازنمود آن در ناخودآگاه یونگ در برخی از اساطیر و ادبیات جهان و ادبیات معاصر ایران پرداخته، و با درنظرگرفتن دو نقش مثبت و منفی آنیما، برخی از ویژگی‌های آن در پهنه جهان و نمود آن‌ها را در غزلیات شمس ذکر کرده‌ایم. با توجه به شواهد حاضر در متن، آنیما در غزل‌های مولوی، ویژگی‌هایی مثل تسخیرکنندگی و فریبندگی، سرچشمه زندگی بودن، نومنی و تقدس و میانجیگری بین خودآگاه و ناخودآگاه دارد و با نمادهای پرندگان طوطی و طوطی‌بچه و سیمرغ، و دیگر رموز مثل پری، آهو، ماه، هما، آب و باد و واژگانی مثل صنم و بت نمودار شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Anima’s Archetype in Rumi’s Ghazals

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi 1
  • Maryam Esmalipour 2
1 Associate Professor, Persian Language and Literature, Buali Sina University
2 M. A. Persian Literature and Literature, Buali Sina University
چکیده [English]

This paperintroducesanima’s archetypeand its representationin the notion of unconscious introduced by Jung. It analyses this archetype in some cases of theworld literatureandmythology and moreover in some cases of contemporary Iranian literature. Bothpositive and negativeroles of anima are considered and someofitspropertiesintheworld and their representation in Shams’ ghazals are mentioned. Given theevidencesin thetext,anima inRumi’s ghazals has certain features such as subjugation, enchantment, the source of life, holiness and mediationbetweenconscious and unconscious.  Moreover, it is represented through symbols of birds such as parrot and phoenix,andothersymbolslikethe fairy, deer, the moon, air, waterandwindand the words such asfetishandidol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anima
  • sonnet
  • Symbol
  • Myth
  • Jung
  • Rumi