بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

چکیده

سوانح‌العشّاق احمد غزالی نخستین اثر به زبان فارسی است که به طور مستقل درباره‌ی عشق نوشته شده است. این اثـر مجموعـه‌ای از آرای غـزالی درباره‌ی عشق، عاشق، معشوق و ارتباط مـیان آن‌هاست. از آن‌جا که این متن عرفانی بر آثار بعد از خود تأثیر بسیاری نهاده، از اهمیت فراوانی برخوردار است. موضوع بحث این مقاله بررسی ساختار این اثر است. موضوع متن سوانح و مفاهیم محوری آن، نویسنده را بر آن داشته تا خط سیر خاصی را در نوشتن متن در پیش بگیرد. در این مقاله، برای دنبال کردن این خط سیر، به دقت عبارات متن مورد توجه قرار گرفت و روند استفاده از الفاظ و مفاهیم در ساختار کلی اثر مطالعه شد. نتیجه اینکه تحت تأثیر نیروی ماورایی و آسمانی مفهوم عشق، به تشابه‌های الفاظ و عبارات در ابتدا و انتهای متن، تکرار عبارات، نوع گزینش واژه‌ها و شکل گردش دلالت‌ها، می توان گفت که سوانح العشاق ساختاری مدور دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Circular Structure of Savāneh al-Oshāq by Ahmad Qazzāli

نویسندگان [English]

  • Nasrin Faghih Malek Marzban 1
  • Sepideh Javaheri 2
1 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Alzahra University
2 Ph. D. Student, Persian Language and Literature, Alzahra University
چکیده [English]

Savāneh al-Oshāq written by Ahmad Qazzāli is the first Persian book allocated to love. It is a collection of the author’s own theories about love, the lover and the beloved, and their relationship. It influenced many works written after. One of the most important aspects of this text is its structure that to the best of our knowledge has not been studied so far. Therefore, this inquiry focuses on its structure.
Structuralism, by finding a logical relation between smaller parts in a text and their relation to the whole body of the text, indicates the solidarity or irregularity of a literary work. In this paper, the application of lexis and concepts in the whole structure of the text are analysed. The results show that it has a circular structure and therefore the beginning and the end of the text share similar features. Moreover, we came upon the effect of metaphysical forces and divine concepts on the circular structure of Savāneh al-Oshāq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: circular structure
  • Savāneh al-Oshāq
  • Ahmad Qazzāli