نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پدیدارشناسی با همه گستردگی‌ای که دارد، نمی‌تواند با همه ابعاد برای بازنمایی و تشریح رخدادهای شهودی (تجلیات) به‌کار آید. از این‌رو، ما این مقاله را تنها به بحث و بررسی درباره برخی از وجوه آن، یعنی وجه التفاتی و فروکاست و نیز ارتباط عین و ذهن -که در عرفان روزبهان بقلی در قالب وصل و فصل بیان می‌شود- محدود کرده‌ و کوشیده‌ایم تا آنجا که ممکن است، از امکان‌های این روش برای شکوفایی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های عرفان اسلامی، به‌ویژه نقش شناختی تجلیات عرفانی مدد جوییم؛ و سرانجام، با اتکا به مبانی عرفانی- فلسفی یادشده در این روش، به برداشتی متفاوت از بحث تجلیات جمالی و جلالی (در قالب پدیدارهای التباسی) دست یابیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Phenomenology in Ruzbahān’s Gnosticism

نویسندگان [English]

  • Tahereh Khoshhal Dastjerdi 1
  • Razeahe Hojatizadeh 2
1 Associate Professor, Persian Language and Literature, Isfahan University
2 Phd Student., Persian Language and Literature, Isfahan University
چکیده [English]

Islamic Gnosticism, due to its purpose and goal, is a notion focused on recognition, awareness and intuition. In general, it is a process toward superego to achieve evident hierophanic knowledge of epiphanic phenomena. This provides an active and appropriate background to review the cognitive events from phenomenological perspectives.
This study, thus, is going to deal with some aspects of this fact that are ‘intentionality, ‘reduction’ and the relationship between objective and subjective aspects which are considered as ‘union’ and ‘separation’ in Ruzbahān's Gnosticism.
The attempt is to pinpoint the potentials of Islamic Gnosticism, especially cognitive role of Gnostic epiphany in accordance with Ruzbahān's standpoints. Finally, on the basis of philosophy and Gnosticism, new conclusions and findings are derived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gnosticism
  • reduction
  • Intentionality
  • Phenomenology
  • subjectivity
  • objectivity