نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

چکیده

«مناجات» در مثنوی از یک طرف مفهومی مکاشفه‌ای دارد و از سوی دیگر نقشِ هنریِ آن، اغلب توضیح مضامین و تبیینِ مفاهیم قصه‌های آن است. مولانا به منظور بیان نکاتِ عرفانی و در جهت تکمیلِ دقایقِ باطنی خویش، کاربردِ مناجات را شیوه‌ای مؤثر برای توضیح موضوعاتِ عرفانیِ داستان می‌داند. باید دانست که مولانا با استفاده از مناجات در راستای نیل به کدام مقاصدِ سخن عرفانی است؟ لذا بررسی نقش مناجات و کارکردِ آن برای درک بهتر مبانیِ جمال‌شناسیِ مثنوی، تبیینِ دقیق‌ترِ نگرش‌های عرفانی مولانا با استفاده از رویکردِ تفسیریِ معانی رمزیِ قصه و چگونگی بسطِ مفاهیم آن از قِبل قابلیت‌های بلاغیِ این نوعِ ادبی، هدف اصلیِ پژوهش حاضر است. این مقاله به روش توصیفی و با استفاده از تحلیل محتوا و نقد اجزای پژوهش، مناجات‌های مثنوی را در ارتباط با درون‌مایة قصه‌های آن ارزیابی می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که مناجات ساحت جمال‌شناسیِ مثنوی را تا حد بسیار متحول می‌کند و استفاده از آن، نه تنها یافته‌های ذهنی مولانا را در معانی و صورت‌های بدیعی توسع می‌دهد، بلکه مفاهیم رمزی و مبهم قصه را بر مبنای آن به روشنی تفسیر و تأویل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hymn – Stories in Masnavi

نویسنده [English]

  • Taher Lavzheh

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Payam -e Noor University, Urmia, Iran

چکیده [English]

"Hymn" is one of the most fascinating common types in Persian literature that its use in mystical works such as Rumi's Masnavi has a revelatory meaning. In expressing mystical points, Rumi uses this kind of speech in an effective way to express his purpose in different ways in positions of speech. The aim of the present study is to study the role of prayers and its function in order to better understand the aesthetic foundations of Masnavi and to explain Mawlānā's mystical attitudes more accurately by interpreting the meanings and concepts of the story through this type of art. This research evaluates the form and content of Masnavi prayers in relation to the themes of its stories in a descriptive-analytical manner based on library studies. Findings show that prayers change the field of Masnavi's aesthetics to a great extent and its use not only develops Rumi's mental findings in novel meanings and forms, but also creates a new atmosphere in it rather, it clearly interprets the mysterious and ambiguous concepts of the story based on it and this quality has a clear effect on the reader's more accurate understanding of the messages of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moulana's emotional words
  • Masnavi’s Hymn
  • Symbolic concepts
  • Commentary and Interpretation