نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات عرفانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هستی شناسی یکی از مهمترین مباحث عرفان اسلامی هست که کمابیش از ابتدای مکتوب شدن مطالب عرفانی مورد توجه عرفا و متصوفه بوده است. و هر یک از عرفای بزرگ صاحب اثر، براساس مشاهده ، مکاشفه و تجربه‌ای که خود داشته، به تبیین چینش نظام هستی و مطالب مربوط به هستی شناسی پرداخته‌ است. از جمله این عرفا امام محمد غزالی و بهاءالدین ولد هستند که از بزرگترین عرفای اسلامی در قرن پنجم و ششم بوده‌اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و تطبیقی به بررسی مهمترین عناوین هستی شناختی مطرح شده در آثار این دو عارف پرداخته است. از یافته‌های مهم این پژوهش تفاوت دو عارف در نوع بیان اندیشه‌ها و پرداختن به مسائل مختلف از جمله مسائل هستی شناختی است. که به نظر می‌رسد ناشی از نوع تفکر این دو باشد چون غزالی در بیان مطالب و افکار متأثر از روشهای کلامی و فلسفی است. اما بهاءولد حتی در ارائه مسائل کلامی متأثر از نتیجة تجربة عارفانه و کشف و شهودی است که به آنها دست یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Mystical Ontologies of Abu Hamid al-Ghazali and Baha'-iwalad

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Farzi 1
  • Atekeh Rasmi 2

1 PhD student of mystical literature of Shahid Madani University of Azerbaijan

2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Ontology is one of the most important topics in Islamic mysticism, which has been considered by mystics and mystics from the very beginning of mystical writing. And each of the great mystics of the author, based on his own observation, revelation and experience, has explained the order of the system of existence and matters related to ontology. Among these mystics are Imam Muhammad al-Ghazali and Bahا'u'll .h, who were among the greatest Islamic mystics of the fifth and sixth centuries. This research has examined the most important ontological topics in the works of these two mystics. One of the important findings of this research is the difference between the two mystics in the type of expression of ideas and dealing with different issues, including ontological issues. Which seems to be due to the type of thinking of the two because al-Ghazali is influenced by theological and philosophical methods in expressing content and thoughts. Baha'-iwalad is even influenced in the presentation of theological issues as a result of the mystical experience and discovery and intuition he has achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical ontology
  • Al-Ghazali
  • Baha'-iwalad
  • levels of existence