تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

2 استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

رابطه ی «انسان و خدا» در عالی ترین و ناب ترین شکل ممکن در میراث عرفانی ما بازتاب یافته است . اقوال و آثار بزرگان تصوف ، مشحون از عاشقانه ترین و صمیمی ترین گفتگوها میان انسان و خداست. در این میان ، در مقامات های به جا مانده از ابوالحسن خرقانی - که یکی از عرفا و بزرگان نامبردار تصوف محسوب می شود – رابطه ی«انسان و خدا» به زیباترین و ناب ترین شکلی در قالب من وتو کردن ها با خدا تجلی پیدا کرده است . ازآن جا که مارتین بوبر؛ فیلسوف آلمانی، نظریه ی من و تو را بر مبنای ماهیت و چگونگی رابطه ی من و تویی انسان و خدا ، و نقش رابطه ی انسان و انسان در این میان، سامان بخشیده است، این نوشتار بر آنست تا با الهام از نظریه ی من و تو بوبر ، به تبیین و تحلیل تازه و نویی از رابطه ی «انسان و خدا» در روایت های چهارگانه ی مقامات های خرقانی بپردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between "Man and God" in mysthical heritage Abolhasan Khargani Inspired by the idea of the "I" and "you" Martin Buber

نویسندگان [English]

  • Farzad Baloo 1
  • Habibollah Abbasi 2
1 Assistant Professor Department of Persian Language and Literature, University of Mazandaran
2 Professor, Department of Persian Language and Literature Kharazmi University
چکیده [English]

Abstract The relationship between "Man and God" in the highest and purest form may be reflected in our mysthical heritage. Appreciation and great works of Sufism, full of the most romantic and most intimate dialogue between man and God. In the meantime, the authorities of the remains of Hasan Khargani - one of the big-Sufi mystics and elders is - the relationship between "Man and God" to the most beautiful and purest form found is in You and me out with God. Since Martin Buber, German philosopher's the organization has theory on the nature of the relationship between I and you, man and God , and, in the meantime the relationship between man and man, , This paper is inspired by the idea of I and you Buber, to explain fresh and new analysis of the relationship between "Man and God" in the story of four officials of Khargani .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khargani
  • Buber
  • man
  • God
 

-  ابن عربی، محیی­الدین. (1405). الفتوحات المکیه، سفر ۱. ص ۹۳. چاپ عثمان یحیی. قاهره.

-  _____ . (1370). فصوص الحکم و التعلقیات علیه، به قلم ابوالعلاء عفیفی. ج 1. روزبه. تهران.

-  ابوالحسن خرقانی، علی بن احمد. (1391). نوشته بر دریا؛ از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی. مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی. سخن. تهران.

-        اسمیت، رنالدگرگور. (1385). مارتین بوبر. حقیقت. تهران.

-  بوبر، مارتین. (1380). من و تو. مترجم متن انگلیسی: والترکافمن. مترجمان متن فارسی: ابوتراب سهراب و الهام عطاردی. فرزان روز. تهران.

-  پژوهنده، لیلا. (1391). «رابطة خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی». فصلنامۀ ادب­پژوهی، سال 6. ش 22. صص 97- 124.

-  _____ . (1384). «فلسفه و شراط گفت‌وگو از چشم‌انداز مولوی با نگاهی تطبیقی آراء باختین و بوبر». مقالات و بررسی‌ها. بهار و تابستان. ش 77. صص 11- 34.

-  پورنامداریان، تقی. (1380). در سایۀ آفتاب: شعر فارسی و ساخت­شکنی در شعر مولوی. سخن. تهران.

-  رازی، نجم­الدین. (1371). مرصادالعباد. به تصحیح محمدامین ریاحی. علمی و فرهنگی. تهران.

-        زرین‌کوب، عبدالحسین. (1381) تاریخ در ترازو. امیرکبیر. تهران.

-        زمانی، کریم. (1378). شرح جامع مثنوی معنوی. اطلاعات. تهران.

-  شایگان، داریوش. (1373). هانری کربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی. ترجمۀ محمد پرهام. فرزان روز. تهران.

-        شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1380) شعر معاصر عرب. سخن. تهران.

-  عبدالله انصاری، ابواسماعیل. (1361). طبقات­الصوفیه. مقابله و تصحیح: محمدسرور مولائی. توس. تهران.

-  عطار نیشابوری، فریدالدین. (1363). تذکرۀالاولیا. بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهارس: محمد استعلامی. زوار. تهران.

-  عین­القضات همدانی، عبدالله بن محمد. (بی‌تا). تمهیدات. تصحیح عفیف عسیران. کتابخانه منوچهری. تهران.

-  کاپلستون، فردریک. (1366) تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه. ترجمة داریوش آشوری. ج 7. تهران.

-  کوفمن، ویلیام. (1388). «مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است». ترجمۀ مرتضی کریمی. هفت آسمان. ش 43. صص 141- 167.

-        نوربخش، جواد. (1384). ویژگی‌های اصلی تصوف ایرانی در نخستین سده‌های هجری. میراث تصوف. ویراستة لئونارد لویزن. ترجمة مجدالدین کیوانی. مرکز. تهران.

-        Bloom, Hrold. (1997). The Anxiety Of Influence; A Theory of Poetry, New York: Oxford University Press.

-        Buber, Martin. (1965). Between Man and Man, Translated by: Ronald. G. Smith, New York: Macmillan Company.

-        _______. (2002). Ten Rungs Collected Hasidic Sayings, Translated from German by Olga Marx, London and New York: Routledge.

-        Friedman. Maurice. (1955). The Life of Dialogue, the University of Chicago Press Chicago: Illinos.      
_______. (1974). The Writings of Martin Buber, Sel, Ed and Int by Will Herberge, New York: New American Library.

-        Kramer, Kenneth and Gawlick, Mechthild. (2003). Martin Bubers I and thou: Practicing Living Dialogue, Paulist Press, P. 39.

-        Theunissen, Micheal. (1984). TheOther, Cambridge: MIT Press.