در پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانیِ عرفا در باب نماد نور)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار،دانشگاه ارومیه

چکیده

نماد «نور» نشانه اصلی و کلید معنایی در فهم متون عرفانی است.یافتن دلالت معنایی نشانه‌های متون عرفانی به خاطر مناسبات منطقی و منظم درونی نشانه‌ها، درک ژرفای معانی را آسان می‌کند.به گمان در تفاسیری که عرفا از «نور خدا» ارائه می‌دهند اندیشه عرفانیِ«اتحاد با مطلق» سرمشق مفسران بوده است.معانی و مفاهیم نمادین «نور» بنا به تجارب عرفانی و روحانی صوفیه مختلف است، لیکن مسائل و موضوعات بنیادینی چون،«خودشناسی»، «خداشناسی» و «وحدت وجود» در چارچوب اساسی تجربه عرفانی آنان نیز مشاهده می‌شود.در این نوشته سعی شده است که ضمن بسط و تحلیل ساختار معنایی و محتواییِ تجارب مشایخ بزرگ و برجسته عرفان در مورد «نور خدا»، بازتاب اندیشه‌های خداشناسانه عرفای نخستین نیز در گفتارهای آنان تشریح گردد.

عنوان مقاله [English]

A Structural Analysis of the Light Symbol in Mystical Experiences

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Vafai 1
  • Bahman Nozhat 2
1 Associate Professor, Allame Tabatabaii University
2 Assistant Professor, Orumieh University
چکیده [English]

The ‘Light of God’ is the main sign and the key to understanding mystical texts. Sufis propounded important views about the ‘Light of God’ by their mystical experiences. In Sufi's commentary on this notion, the chief mystical idea is ‘union with The Absolute’. There are different symbolic meanings for the ‘light’ based on mystical and spiritual experiences of Sufis. However, the fundamental concepts such as ‘self-knowledge’, ‘theology’, ‘pantheism’, and other fundamental mystical subjects are included in the basic frame of mystical experience. This article attempts to explain Mulānā's mystical experiences of the ‘Light of God’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sufism
  • Mystical experience
  • Mulānā
  • light
  • Symbol