انواع خواب و رؤیا در مثنوی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

خواب و رؤیا از دیرباز مورد توجه انسان بوده و در برخی از دانشها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.علوم ادیان، اساطیر، روانشناسی، عرفان و تصوف و ادبیات از جمله دانشهایی هستند که به خواب و رؤیا کم‌و بیش علاقه نشان داده‌اند.
پژوهش حاضر به بررسی خواب و رؤیا در مثنوی مولوی می‌پردازد و هدف آن پاسخ به این پرسشها است که:مولوی در مثنوی چگونه با رؤیا برخورد کرده و آنها را چگونه در این اثر شگرف خود به کار گرفته است.روش پژوهش کتابخانه‌ای و منبع موردنظر دفاتر شش‌گانه مثنوی معنوی تصحیح محمد استعلامی است.
در پژوهش حاضر ابتدا رؤیا از دید قرآن، حدیث، روانشناسی، عرفان و تصوف به اختصار بررسی شده، سپس به چگونگی برخورد مولوی با تمثیلات مربوط به رؤیا در مثنوی پرداخته شده و دلایل دیدن خواب، رؤیای صادقه، تفاوت خواب اولیای حق با دنیاپرستان و مواردی از این دست در 26 خواب حکایت‌گونه از دیدگاه مولوی مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Types of Dream in Mathnavī of Maulānā

نویسندگان [English]

  • Ahmad Parsa
  • Golandam Vahim
Associate Professor, Kurdistan University
چکیده [English]

Dream has long been under the attention of various fields of study such as theology, mythology, mysticism, and literature. This research aims at considering the concept of dream in Mathnavī of Maulānā. Moreover, it discusses how Maulānā approached dream and how applied it in his masterpiece. This paper is based on library research method and its corpus is Mohammad Este’lami’s edition of Mathnavī. This edition is preferred to others because of its higher scientific validity. First, dream is presented from the point of view of the Koran, the hadith, psychology, and mysticism; and then, the allegories used by Maulānā in relation to dream, the reason of dreaming, or having a true dream, and the difference between the dream of the saints and the mammonists in twenty-six anecdotes of Mathnavī are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Mathnavī
  • dream
  • sleep
  • allegory