تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره

نویسنده

استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

بخش قابل ملاحظه‌ای از متون ادب فارسی به یافته‌ها و آموزه‌های عرفانی اختصاص دارد.اندیشه‌های عرفانی همچون فلسفه به دو بعد نظری و عملی تقسیم می‌گردد و عرفان عملی فرایند سیر و سلوک عارفانه با رهبری مراد، برای رسیدن به یک دگردیسی شخصیتی است.همسو با آن مشاوره نیز نوعی تعامل کلامی و فکری بین مشاور و مراجع و باز نمودن ابهام در اندیشه و تصمیم‌گیری و در نهایت رسیدن او به کمال فکری و شخصیتی است.
اگرچه ظاهراً «مراجع محوری» در فرایند مشاوره با «مراد محوری» در سلوک عارفانه نوعی ضدیت و عدم تجانس دارد و ناهمسوییهای دیگری نیز بین این دو جریان هست؛ ولی همانندی‌های درخور تأملی برای ایجاد یک تعامل مدبرانه بین سیر و سلوک عارفانه و مشاوره به چشم می‌خورد که در این صورت کارکرد زبان و ادبیات فارسی در عرصه مشاوره‌ به یاری متون عرفانی روشن می‌گردد.
این نوشتار پژوهشی در باب بیان این همانندیها، ناهمسوییها و جستجوی الگوی عملی مناسب مشاوره از ارتباط عاطفی و عقلانی صحیحئ بین مرید و مراد در عرفان عملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction between Mystical Conduct and Process of Consulting

نویسنده [English]

  • Behjatalsadat Hejazi
Assistant professor, Shahid Bahonar University, Kerman
چکیده [English]

Mystical themes form a considerable part of Persian literary texts. Mystical reflections such as philosophy are divided into two aspects of theoretical and practical. Practical mysticism is a spiritual journey traversed with guidance of a spiritual master on the way to achieve personality metamorphosis. Consulting is similar to practical mysticism in the interaction between a counselor and an interlocutor, in resolving uncertainties and the ambiguities, and moreover in achieving intellectual and personality perfection of the interlocutor. However, there is a main difference between these processes: in mysticism the ‘master’ and in consulting the ‘interlocutor’ has the pivotal role. In spite of some more discrepancies, there are enough similarities to be able to draw parallels between mystical conduct and consulting. This inquiry aims at showing these differences and similarities in order to find a suitable practical model for consulting based on the emotional and mental interaction between the master and the disciple in practical mysticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: mystical conduct
  • consulting
  • active personality
  • passive personality