فراخوان مقاله

مجله علمی " ادبیات عرفانی" دانشگاه الزهرا(س)

با شاخص کیفیت Q1  در ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 و رتبۀ «ب» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از مقالات علمی و نوآورانۀ استادان، محققان و مقالات مستخرج از رسالۀ دکتری دانشجویان، در همه حوزه های مرتبط با ادبیات عرفانی استقبال می کند.

محورهای پیشنهادی:

- تحلیل متون عرفانی

- تحقیق در زبان عرفانی

- مطالــــعات بیــــنامتنی

- جریان شناسی عرفان و تصوف

- فرقــه ها و مکـــــــاتب عرفانی

- تصحیـــح نسخـــه و نسخـــه شناسی

- مباحث تطبیقی میان ادبیات عرفانی فارسی و دیگر زبانها

- متون عرفانی و دانش های ادبی: سبک شناسی، بلاغت ، نقد و نظریه های جدید

- و سایر موضوعات مرتبط

 

دریافت مقاله از طریق سایت مجله به نشانی:   http://jml.alzahra.ac.ir

پست الکترونیکی: adabiaterfani@alzahra.ac.ir

تلفن: 02185692907-  09100210883